Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   07:17

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ

ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ  -  
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵜⴰⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⵏⵏⴰ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ
10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⵜⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ « ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⵇⵏⵉⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵓⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵎⴰⵜⵏ».

ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉⵜ ⵎⴰⵙ  ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵣⵓⵍⵍⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴷ ⵓⵏⵔⵓⵣ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ, ⵓⵍⴰ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵇⴰⵜⴰⵕ ».

ⴳ ⵜⴼⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵇⴰⵜⴰⵕ ⵉ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴳⵎⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ « ⴷ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.