Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:54

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 6 ⵕⵎⴹⴰⵏ 1438 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 1 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017 , ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ,ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵉⵏ.
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ
01 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017

ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵔⴰⵜ ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵃⵎⴷ ⵎⴰⵇⵔⵉ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⴳⵓⵊⴰ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⴰⵙⴷⵡⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⵓ-ⴽⵏⵓ ⴳ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ , ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ « ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ».

ⵔⴰⴷ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴷ ⴳ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴳ 05 ⵀ30 ⵎⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⵡⵉⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.