Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:14

ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 43 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵏ ⵓⴱⵕⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 43 ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ.
ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 43 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
05 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵢⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴳ 20:30 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 06 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.