Maghreb Arab Press

ⵎⵉⴷⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵡⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵓⵣⵓ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵀⴰ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵍⴰⵡⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵓ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
ⵎⵉⴷⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵡⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵓⵣⵓ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
17 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵡⵙⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⴳⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⴱⵉⵟ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴽⵔⴰⵅⵉ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴳ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵢⵓⵣ ⴱⵏ ⴳⵔⵉⵔ ⵕⵃⴰⵎⵏⴰ

ⵎⴰⵙⵙ ⵜⵀⴰⵎⵉ ⵍⵃⵍⵇⵓⵊ : ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⵓⴱⴰⵔⵣ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵖⵉⴽ ⴳ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⴳ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵓⵣ ⴱⵏ ⴳⵔⵉⵔ ⴳ ⵕⵃⴰⵎⵏⴰ

ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵀⵕⴰ ⵏ ⵚⵡⵉⴱⵔⵉ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴰⵏ ⵏ ⴰⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ ⵉⵎⴰⵎ ⵍⴱⵓⵅⴰⵔⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵚⴰⵎⴰⴷⵉ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵉⵙⵏ ⵣⴰⵢⴷⵓⵏ ⴳ ⵍⵄⵢⵓⵏ.

ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⵊⵖⵎ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷⵉ ⵡⴰⴷⵉ ⵍⵎⵅⴰⵣⵉⵏ ⴳ ⵎⴽⵏⴰⵙ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴽⵄⴱ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⵉ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵓⵎⵏⴰⵙⵜ ⵍⵃⴰⵡⵣ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⴱⵢⴰⴷⴰ ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴰⴱⵓ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵇⴰⴱⵉⵙⵉ ⴳ ⵙⵍⴰ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⵍⵄⵎⵔⴰⵏⵉ, ⵜⴰⵙⵍⵎⴷⵜ ⵏ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵄⵍⵉ ⴱⵏ ⴰⴱⵓ ⵟⴰⵍⵉⴱ ⴳ ⵡⴰⵣⴰⵏ
ⵡⵉⵙⴰⵎ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⴳ ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⴱⵉⵟ

ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵔ ⴱⵓⴽⵉⵍ, ⴰⵎⵙⵜⵓⴳⴳⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵜⴰⵎⵢⵓⵣ ⴱⵏ ⴳⵔⵉⵔ ⵔⵃⴰⵎⵏⴰ

ⵡⵉⵙⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⴳⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵢ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⵎⴰⴰ ⵍⵄⴰⵢⵏⴰⵢⵏ ⵜⴰⵙⵍⵎⴷⵜ ⵏ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴱⵉⴰⵔ ⴽⵏⴷⵓⵣ ⴳ ⴰⵡⵙⵔⴷ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵡⵍⴰⴷ ⵀⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ.

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵎⴰⵍⴽ ⵣⵀⴰⵢⵔ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍⵉ, ⵙⵉⴷⵉ ⴷⴰⵡⴷ ⴳ ⵊⵔⴰⴹⴰ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵔⵉⴷⴰ ⵚⴰⵎⴰⴷⵉ ⵜⴰⵙⵍⵎⴷⵜ ⵏ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏⴳ ⴷⴷⴰⵅⵉⵍⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵓⵎ ⵍⵎⵓⴰⵎⵉⵏⵉⵎ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⴰⵏⵔⴰⵖⵉ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵍⴰ ⴷ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵢⵜ ⵃⵎⵉ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ

ⵡⵉⵙⴰⵎ ⵍⵉⵙⵜⵉⵃⵇⴰⵇ ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ  ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ

ⵏⴰⵊⴰⵜ ⵛⴰⵔⵢⴰⴱⴳⴰ, ⵜⵙⵍⵎⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵟⴰⵔⵉⵇ ⴱⵏⵓ ⵣⵢⴰⴷ ⴳ ⴰⵙⴰ ⵣⴰⴳ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⴰⵀ ⵡⵀⴱⵉ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵊⵉⵍ ⵊⴰⴷⵉⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ

ⵡⵉⵙⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⵜⵉⵃⵇⴰⵇ ⴳ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ  ⵜⴰⵎⵣⵡⵔⵓⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵜⵓⵔⵢⴰ ⵙⵄⵓⴷⵉ ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⴳ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⵄⵍⴰⵍ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵡⵉⵙⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⵜⵉⵃⵇⴰⵇ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ  ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵍⴼⴰⵇⵉⵀ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴱⵓⵢⵏⵜⵉ ⴳ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵓ ⴷⵖ, ⵣⵣⵓⵍⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ 12 ⵉⵏⵎⴰⴷⵏ ⵙⴳ ⵙⵎⵓⵜⵜⵓⴳⵏ ⵉⵙⴰⵏⵓⵏ ⴷ ⵟⴰⵍⴰⴱⴰ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 2017 -2018

ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ :

ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⵏⴰⵢⵜ ⵄⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵕⴽⴽⵯⵛ, ⵉⵡⵉ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵜ ⵏ 19.44 ⴳ ⵍⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⵉⵏ ⴼⵉⵣⵢⴰⴰⵢⴰ

ⵜⵉⵡⵜⵎⵉ ⵉⵎⴰⵏ ⴱⵏⵢⵓⵙ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴳ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷ 19.27 ⴳ ⵍⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⵉⵏ ⴼⵉⵣⵢⴰⵉⵢⴰ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵙ ⴱⵏ ⵛⵇⵔⵓⵏ , ⵙⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴹⴹⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵢⵉⵡⵉ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵍⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵉⵣⵓⵍⴰⵏ 17.87

ⵜⵉⵡⵜⵎⵉ ⴰⵣⵀⵓⵔ ⵄⵏⴰⵚⵔ, ⵙⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵄⵉⵏ ⵄⵡⴷⴰ, ⵜⵉⵡⵉ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵔⵢⴰ ⴳ 11.39 ⵡⴰⵅⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⵄⴹⵓⵕⵜ ⵜⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⴱⵓⵖ ⵙⴳ ⵙⵙⵓⵀⵍ ⵏ ⵢⴰⴷ ⴰⵙⵎⵉⵍ.

ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵙⴰⵎⴰ ⴰⴽⵔⴷⵓⵖ, ⵜⵉⵇⵏⵉ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵉⴼⴼⵖ ⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵢⴰ ⵓⵙⵏⵉⵙ ⵙⴽⵉⵍⵣ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⵢⵓⵣ ⴷ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵏ ⵢⵓⵎⵣ ⵡⵓⵔⵍⴷ ⵙⴽⵉⵍⵣ.

ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⵣⴰ ⵊⴱⵓⵔ ⵜⵉⵇⵏⵉ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ, ⵉⴼⴼⵖ ⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴼⵛⵓⵔ ⵓⴼ ⵛⵓⵔ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵢⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵉⵎⵃⵣⴰⵡ Cisco, NetRiders, Région de l'afrique.

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵊⵍⵓⵍⵉ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵍⵉⴽⵟⵔⵓⵏⵉⴽ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴽ ⴰⵟⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ ⵓⵙⵏⵉⵙ ⴳ ⵡⴰⵊⴷⴰ .

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⵄⴷⵢⴰ ⴱⵏ ⵊⵎⴰⵄⵉ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ⴳ ⴰⵣⴰⴳⴳⵯⴰⵣⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⴰⴷⵃⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⴹⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴹⵓ ⴷ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ⴳ ⴰⵣⴰⴳⴳⵯⴰⵣⵏ ⵏ ⵏⵡⴰⵚⵕ.

ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ ⵎⴰⵊⴷⴰ ⵅⵓⴱⴰⵛ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵖⵏⵣⵉ ⴳ ⵚⵚⵟⴰⵜ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴷ ⴰⵢⵓⴱ ⵔⵇⴰⵡⵉ, ⴰⵊⵏⵢⵓⵕ ⵏ ⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵜⴰⵊⵏⵢⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ, ⵉⴼⴼⵖ ⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⵇⵏⵢⵉⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⴳⵉ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ .

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵄⴰⴷ ⴱⵓ ⵍⴰⵅⴱⴰⵔ, ⴰⵊⵏⵢⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵎⵉⴽⴰ ⵟⵓⵏⵉⴽ , ⵉⴼⴼⵖ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵣⵎⴰⵔⵉⵏ, ⴷ ⵢⵓⵎⵣ ⴽⴽⵓⵣ ⵏ ⵅⵜⵉⵔⵄ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⵄⴷ ⴱⴰⵊⵓ, ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵊⵏⵢⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ , ⵉⴼⴼⵖ ⵙ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⵇⵏⵉⵏ ⴳ ⴼⴰⵙ, ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵎⵍⵍⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵣⵔⵉⴳⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵎⵔⵊⵄ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 18 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.