Maghreb Arab Press

ⵉⵥⵥⵓⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ "ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ" ⵖ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵢⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ /- ⵉⵥⵥⵓⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵕⵛⵉⴷ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ "ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ" ⵖ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ ⴳ ⵜⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴰⵃⴱⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵢⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.
ⵉⵥⵥⵓⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ ⵖ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵢⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ
26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⴳⵉⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵍⵅⵉⵕⴰⵜ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⴳⴳⵯⴰⵣ ⵕⵃⴰⵎⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵏⴰ.

ⵖ ⵜⴳⴰⵔⴰ, ⵉⵜⵜⵔ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴷ ⴰⴷⴰⵙ ⵢⴰⵊⵊ ⵢⵉⵡⵢⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵓⵍⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ.

ⵉⵜⵜⵔ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵕⵃⵎ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵣⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵏⵙⵍⵎⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵜⵎⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.

ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵕⵛⵉⴷ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ.

ⴷ ⵉⵣⵓⵍ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵙⵙⵉⵜⵎⵏ ⴰⵙ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴱⴰⵕⴽⵉ, ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ , ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⴰⵏⵜ , ⴷ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴷ ⵉⵚⵀⴰⵕⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ , ⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ , ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵇⵉⵢⴰⴷⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.