Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:19

ⵉⵥⵥⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ "ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ" ⵖ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ "ⴰⵀⵍ ⴼⴰⵙ" ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵥⵥⵓⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵕⵛⵉⴷ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ "ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ" ⵖ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ "ⴰⵀⵍ ⴼⴰⵙ" ⴳ ⵍⵎⵉⵛⵡⴰⵕ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.
ⵉⵥⵥⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ ⵖ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴰⵀⵍ ⴼⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ
15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⴳⵉⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵍⵅⵉⵕⴰⵜ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⴳⴳⵯⴰⵣ ⵕⵃⴰⵎⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵏⴰ.

ⵖ ⵜⴳⴰⵔⴰ, ⵉⵜⵜⵔ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴷ ⴰⴷⴰⵙ ⵢⴰⵊⵊ ⵢⵉⵡⵢⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵓⵍⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ.

ⵉⵜⵜⵔ ⵙⵓⵍ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵕⵃⵎ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⴳⵍⵉⵏⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵣⵓⵍⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵏⵙⵍⵎⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴰⵜⵎⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.

ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵙⵉⵜⵎⵏ ⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵕⵛⵉⴷ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ.

ⴷ ⵉⵣⵓⵍ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵙⵙⵉⵜⵎⵏ ⴰⵙ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴱⴰⵕⴽⵉ, ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⴰⵏⵜ , ⴷ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴷ ⵉⵚⵀⴰⵕⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵇⵉⵢⴰⴷⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.