Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:54

ⵉⵥⵥⵓⵍⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⴰⵍⵎⴰ ⴳ ⴼⴰⵙ

ⴼⴰⵙ  -  
- ⵉⵥⵥⵓⵍⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵏ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⴰⵍⵎⴰ ⴳ ⴼⴰⵙ.
ⵉⵥⵥⵓⵍⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⴰⵍⵎⴰ ⴳ ⴼⴰⵙ
19 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017

ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵙⵢⴰⴼⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⵙ.

ⴳ ⵜⵉⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵡ ⴷⵖ, ⵉⵜⵜⵔ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴷⵔⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴷ ⴰⴷⴰⵙ ⵢⴰⵊⵊ ⵢⵉⵡⵢⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵓⵍⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ.

ⴷ ⵉⵜⵜⵔ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵕⵃⵎ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 19 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.