Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:58

ⵉⵥⵥⵓⵍⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵏ ⵍⴰⴹⵃⴰ ⵖ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴰⵀⵍ ⴼⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵣⵓⵍⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
- ⵉⵥⵥⵓⵍⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴱⵏ ⵟⴰⵍⴰⵍ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵓⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵏ ⵍⴰⴹⵃⴰ ⵖ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴰⵀⵍ ⴼⴰⵙ ⵖ ⵍⵎⵛⵡⵕ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ.
ⵉⵥⵥⵓⵍⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵏ ⵍⴰⴹⵃⴰ ⵖ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴰⵀⵍ ⴼⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵣⵓⵍⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ
01 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵓⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⴽⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴷ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵎⵔⴰⵡ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵣⵡⴰⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓ ⵍⵃⵉⵊⵊⴰ ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ.

ⵖ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⴷ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵍⵃⵉⵊⵊ, ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵓⵣⵣⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵜⴰⴹⵃⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ.

ⵉⴷⵄⴰ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⴰⴷ ⵉⵃⴼⴹ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ, ⵢⴰⵊⵊ ⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵓⵍⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵯⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ.

ⵉⵜⵜⵔ ⵙ ⵕⵕⵃⵎⵜ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ.
ⵍⵍⵉ ⵖ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ, ⵉⵖⵔⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵖ ⵜⵇⴱⵓⵕⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵙⵓⵍ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ. ⵉⴷⴷⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ.

ⵖ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵍⵎⴽⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵉⵙⵉⵜⵎⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ.

ⵍⴽⵎⵏ ⵜ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵍⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵉⴳⵯⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵉⵔⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⵔⴰⵙⵜ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.