Maghreb Arab Press

ⵉⵜⵜⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ

ⵚⵅⵉⵔⴰⵜ  -  
ⵉⵜⵜⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵢⵜⴰ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴼⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
ⵉⵜⵜⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ
09 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵣⵏ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴰⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ, ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⴰ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵢⵔⴰⵖ ⵙⵜⵜⵓⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, « ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵏⴻⵏⵏⵉ ⴰⵏⵣⵔⵉ ⵅⵙ ⵎⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⴰ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ».

ⵉⴼⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴷⵖ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵟⵉⴼ ⵍⵎⴰⵏⵓⵏⵉ, ⴰⵎⵛⵉⵡⵕ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⴷⵖ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵉⵀⵢⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵣⵓⴼⵜ ⵏ ⵉⵎⵀⴹⵕⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ, ⴷ ⵜⵉⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⴹⵕⴰ.

ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴷⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙ « ⵙ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵛⵔⴽⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔⴰⵙⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴰⵣⵔⴼ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⵙⵙⵥⵕⴼ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⴷⵖ ⵏⵓ ⵎⵓⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵖⵓⵔ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.