Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵀⴹⴹⵕⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⵉ 2018

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵉ ⵓⵎⵀⴹⴹⵕⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⵉ 2018 ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ .
ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵀⴹⴹⵕⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⵉ 2018
04 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⵏⵏⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ « ⴹⴼⴼⴰⵔ ⴳ ⵎⵎⵓⵔ, ⵜⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵀⴹⴹⵕⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018.

ⵡⴰⴷⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴷ ⵓⵎⵀⴹⴹⵕⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⴼⵜ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴷ ⵓⴹⴱⵉⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ,ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴷ ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵅⴼ ⵢⴰⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵜⵜⵓⵔⵜ ⵜⵣⵉⵍ, ⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⴰⵎⵛⴰⵍⴰ ⵜⵓⵜⴰⵢⵜ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⵜⴰⴱⴱⵔⴰⵣⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵙⵎⵖⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, « ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵣⵉⵍ ⴳ ⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⴳⵔⵓⵜ, ⵏⵏⴰ ⵢⵉⴽⴽⴰ ⴰⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵢⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵉⵄⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴰⴳⵍⴰ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵙⵔⵇⴱ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵏ ⵏ ⴰⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ».

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴰⵙ « ⵍⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⵜ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵢⴰⴷ, ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵣⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ , ⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⴰⴷⵓⵙ ⵏ ⴽⵓⵍ ⵉⵎⴰⵏⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵢⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵉ ⵜⵎⴰⵔⴰⵢⵜ ⴳ ⴽⵓⵍ ⴰⵙⵡⵉⵔ».

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴰⵙ « ⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷ, ⴷ ⵏⵏⵔⴰ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⴰⵡⵙ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⵏⵏⴽⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵢⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⴱⵔⵔⴰⵣⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⴰⴷⴳⵉ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.