Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ.
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ
11 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵄⵣⵣⵓⵣⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵄⵓⵍⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⵄⵇⵓⴱ, ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ « ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵅⴼ ⴰⵡⵏⴳⵎ ⵓⴽⵕⵉⴹ ⴷ ⴰⴱⵔⵙⵉⵡⴷ".

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵣⵣⵓⵣⵉ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵙⵙⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴰⴷ ⵔⵎⵙⵏ ⴰⵙⴳⴷ ⵖⵉⴽⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵍⴼⴰⵀⵎ ⵚⵚⴰⵃⵉⵃ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵉ ⵡⵙⵙⴰⵔ ⴰⴷ ⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴹⵓⴼ ⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⵟⵟⵓ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⴳⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵜ ⵜⵄⵎⵎⵕ ⵜⵎⵏⴳⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴳⴰⴳ ⴷ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ.

ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵜⴰⵄⵉⵍⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ, ⵉⴳⴰ ⵡⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵍⴰⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵍⵡⴰⵊⵉⴱ ⴰⵎⵙⴳⴷ, ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⵉ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵣⵣⵓⵣⵉ.

ⵉⵜⵎⵎⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵣⵣⵓⵣⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⴳⵎ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⴰⴱⵉⵜ ⵉⴹⵎⵏⵏ ⴰⵍⴷⵓⴷⵉ, ⴷ ⴰⵙⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⴷⴰⵄⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⴷ ⴰⵙⴱⵢⵢⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵖⵥⴰⵏⵏⵜ, ⴷ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵅⴼ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴳⴷⵜ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵎⵎⴰ ⵜⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵜⴰⵎ ⴰⴷ, ⵣⵓⵍⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵍⵄⵓⵍⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.