Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  23  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   10:47

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2016-2017

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
,ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴹ ⴷ ⵉⴷ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2016-2017.
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2016-2017
24 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜⵉⵏ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵍⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⵍⴽⴰⵔⵉⵎ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵙ ⵉⵙⵎⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵜⵎⵍⴰ ⴳⵉⵜ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵔⴼ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ.

ⵜⵏⵏⴰ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵍⵓⵣⵉⵏ ⵏ ⵎⵍⵍⵓⵙⴰ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵜⴰⵏⵊⴰ-ⵎⵉⴷ .

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴼⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⵢⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴽⵓⴱ 22.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⵙⵎⵖⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵏ ⵉ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ .

ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵉ ⵢⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏ.
ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵣⵔⵉ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ .
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 24 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.