Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵎⵍⴰⵏ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019, ⵓⵍⴰ ⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ.
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ
10 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ, ⵉⵙⵇⵙⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⵕⴱⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵅⴼ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵏⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵓⵖⵏⵏ ⵏⵙⵏⵏⵜ, ⴷ ⴰⴷ ⵔⴰⵔⵏⵜ ⵎⴰ ⴷ ⵙⵎⴰⵏⵏⵜ ⴳ ⵉⵕⵟⵟⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰⵏ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵅⵜⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏⵏ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵕⴼⴰⵏⵉⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵙⵓⵎⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⴰⴷ ⵉⴹⴼⵕ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵡⵔⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵜ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵓⵜ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴷ ⴰⴷ ⵎⵏⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⴹⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵡⴰⵏⴽ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵇⵙⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵅⴼ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴼⵔⵉ ⵏ ⵉⵕⵟⵟⴰⵍⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵔⴳⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⵕⵥⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⴹⵏ ⵉⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⴳⵔ ⴰⴱⴰⵏⴽⵉ, ⴷ ⴰⴷ ⴱⴹⵓⵏ ⵉⵙⴰⵎⴳⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⵙ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⵉⴳ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ, ⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ, ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵢⴰⴷ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵙⵉⵣⵡⵔⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ:

1. ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰ ⵡⵙⵉⵣⵡⵔ ⵉ ⵜⵙⵔⵜⵉⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⵓⵙ ⵡⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.  

2. ⴰⵏⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵡⵙⵍⵉⴳ ⵙ ⵓⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ.

3. ⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃⴰⵜ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ, ⴷ ⴰⵙⴼⵙⵙⵓⵙ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⵜ.

4. ⴰⴷ ⵃⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵖⴰⵙⵏ ⵎⴰⴽⵕⵓ-ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⵉⵇⵎⵕⴰⵏⵏ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵙⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ. 

ⵉⵔⴰ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⵎⵉⵍ ⴰⴷ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵓⵖⴰⵎⵓⵙ ⴰⴷⵓⵙⵉ ⴰⵏⵙⵎⴰⴷ.  

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵙⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⴰⵎⵥⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙⵏ. 

ⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵢⵙⵓⵖⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵍⵎⵉⵙⴹⴰⵇⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵙⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵜⵉⵔⴰⵏⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.