Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⵔⵙ ⵏ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ.
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
17 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⴰⴷ , ⵉⴼⴽⴰ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ  ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ. ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵙⵓⵊⴷ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ, ⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 19 ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵎⵣ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ (30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018) ⵓⵍⴰ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 65 ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ (20 ⵖⵓⵛⵜ 2018).

ⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵖⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⴽⵓⵍ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵀⴰⵢⴽⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵖⴱⵉ ⵉ ⵢⵖⴰⵡⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵔⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵏⴼⵓⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵉⵎⴰⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⴳⵔ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵅⴼⵉⴼ ⴳ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵄⵓⵔⵎⴰ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⴰⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ 2002/2018, ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵎⵔⴰⵡ 2018-2028 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴰⵜ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ , ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⴷⵉⴷ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔ ⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ « ⵜⴰⵙⵢⵉⵔ » ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⵢⴰⵜ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍⴰⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵛⵄⴱⵓⵏ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⴰⵣⵕⴰⴼ ⴷ ⵙⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ.

ⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵅⵓⵚⵚⴰ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵏ ⴰⵉⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵍⵍⵉⵖ ⵙⴳⵎⴹ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵛⵄⴱⵓⵏ ⴷ ⵙⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ, ⴷ ⴰⵏⴰⵙ ⴷⴽⴰⵍⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵓⴱⵏⴰ ⵟⵔⵉⵛⴰ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔ ⵙ  ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵉⵙⵉⴷⴼⵏ « ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ-ⴰⵙⴳⵎⵉ » ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵓⴳ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵓⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⴳⵎⴹ ⵙⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ, ⴷ ⵕⵛⵉⴷ ⵟⴰⵍⴱⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ .

ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⴰⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵎⵍⵍⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ .

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 17 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.