Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2019-2023) ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵜⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ .

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ , ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2019-2023) , ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⴽⵔ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵜⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵙⵓⵜⴳ ⴳ 18 ⴰⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2019-2023) ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵜⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ .
19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⵔⴰ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴼⵔⴰⴳ ⵅⴼ ⵉⵎⵄⵉⵏ  ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴽⵍⵉⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ , ⴳ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵏ ⵓⵏⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵓⵏⴼⴰ  ⵏ ⵜⵉⵙⵓⵜⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ, ⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⴰⵙⵎⵉⵍⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⴰⵥⵍⴰⴹ ⴳ ⵜⵢⵓⵎⴰⵣ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⵢⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵕⵡⵉ .

ⵙⵎⵏⵉⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵉⵏⵇⵇⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ  ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 19 ⵍⵍⵉⵖ ⵢⴰⵎⵣ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⴼⴽⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵜ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ 2005-2017 ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜⵉⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⴼⵉⵚⵜ , ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ 2019-2023 , ⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⵍⴰⴼ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵛⵉ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⵎⵓⵙⵙⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵇⵇⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ 2005-2017.

ⵃⴰⴹⵕⵏ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵉⵙⵙⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ, ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵡⵕⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ , ⴷ ⵍⵡⵓⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ , ⴷ ⵍⵡⵓⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ , ⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵏⴰⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵕⵏ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.