Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵖⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵙⵉⴹⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽ ⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⵖⵕ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ- ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⵚⵚⵉⵟ”

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵖⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⴹ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⴹⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽ ⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⵖⵕ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ- ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⵚⵚⵉⵟ”, ⵙ ⵓⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ.
ⵉⵙⵖⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵙⵉⴹⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽ ⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⵖⵕ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ- ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⵚⵚⵉⵟ”
11 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵙⵉⴹⵏ ⵎⴰⵙ :

« ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⴹ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⴹⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵕ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴰⵙⴳⴳⵯⵡⴰⵏ «ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⴰⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵙⵙⵉⵟ», ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵙⵉⴹⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽ ⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⵖⵕ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ- ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⵚⵚⵉⵟ».

ⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⴹⵜⴰⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.