Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:02

ⵉⵙⵔⵖⵓⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵏⴱⵉ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵖⵓⴷ ⵙⴳ ⵖⵓⵕ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴼⵍⵉⵇⴰ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵏⴱⵉ.
ⵉⵙⵔⵖⵓⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵏⴱⵉ
01 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴷⵖ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵉ ⵔⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵛⵔⵉⴼⵜ ⴷ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ,ⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵉ ⵕⵕⴱⵉ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴷⵖ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵏⴱⵉ ⵍⵅⵉⵔ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵢⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉ ⴽⵓⵍ ⵉⵎⵓⵏⵙⵍⵎⴰⵏ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴼⵍⵉⵇⴰ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵖⵓⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴽⵓⵍ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⵉ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵉ ⵕⵕⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵉ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵏⵙⵍⵎⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.