Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵍⵉⵍⵉⵣⵉ (ⴰⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ)

ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵏⵓⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ, ⴳ ⵜⵣⴷⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⵉⵍⵉⵣⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ.
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵍⵉⵍⵉⵣⵉ (ⴰⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ)
10 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵉⵙ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⵅⴼ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⴳ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ, ⵓⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴷ ⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵉⵏⵏⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵎⵎⵔⵏ ⵅⴼ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵎⵍⴰⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⵓⵇⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵏⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ, ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ, ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ.

ⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵉⵚⵃⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⴷ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵉⵛⵔⴽⵏ ⴷ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵉ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ.

ⵉⵖⵔⴰ ⴷⴰⵖ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.