Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:19

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⴷⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⵉⵡⵕⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏⵏⵙⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⴷⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⵉⵡⵕⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⴷⵏⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⴷⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⵉⵡⵕⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏⵏⵙⵏ
24 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ:

- ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵎⵉⵏ ⴰⴱⵉ ⵛⵛⵉⵅ ⵍⵃⴹⵕⴰⵎⵉ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⴰⴹⵉⵍ, ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ.

- ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵏ ⵎⴰⵔⵉ ⵎⵓⵡⵉⵍ, ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ

- ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵉⵢⴰⴷ ⵄⴰⵟⴰⵍⵍⴰⵀ, ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ

- ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵍⵉ ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵄⵓⴱⴰⵢⴷ ⴱⵏ ⵡⴰⵏⵉⵙ ⵍⴽⴰⵄⴱⵉ, ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏ

- ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⵢⵢⴰⴷ, ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ

- ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵕⵉⵚⵢⴰ ⴼⵢⵓⵕⴹⴰ ⵍⵉⵙⵢⴰ ⴷⵓ ⴷⵉⴽⴰⵏ, ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽⴰⵏⵉⵜ

- ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵍⵉⵕⵢⴰⵏ ⴼⵍⴰⴷⵉⵎⵉⵕⵓⴼⵉⵜⵛ ⵛⵓⴼⴰⵢⵉⴼ, ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ

- ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵢⵓⵏ ⴷⵢⵓⴽ ⵢⵓⵏ, ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ

- ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵅⴰⵍⵉⵍ ⵙⵉⴽ, ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵉⵏⵉⴳⴰⵍ

ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴷ ⵍⵃⴰⵊⵉⴱ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 24 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.