Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:54

ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵃⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵃⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.
ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵃⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ
15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⵅⴼ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⴰⴷ ⵜⵇⵕⵕⴰⴱⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⵙⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ, ⵎⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵢⴰⵏ ⵉⵔⵏⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵎⴱⴰⵕⴽⵉ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵉⴼⴽ ⵙⵉⴷⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⵍⵅⵉⵔ ⴷ ⵍⴰⵊⵔ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⵎⵓⵎⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵎⵎⴰ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⵙ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵎⵎⴰ ⵍⵅⵟⴱⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵜⵜⵔ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴷ ⴰⴷⴰⵙ ⵢⴰⵊⵊ ⵢⵉⵡⵉⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵓⵍⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ.

ⴷ ⵉⵜⵜⵔ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵏⵏⴰⵚⵕ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵕⵃⵎ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 17 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.