Maghreb Arab Press

ⵉⵖⵜⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵙⴰⵍⴰ ⵉⵖⵜⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓ ⵙⵄⵉⴷ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⴰⵥⵕⴼ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵍⴰⵃⴽⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵉⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ 47 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵉⵖⵜⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵎⴰⵛⵡⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ.
ⵉⵖⵜⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵙⴰⵍⴰ ⵉⵖⵜⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓ ⵙⵄⵉⴷ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⴰⵥⵕⴼ
01 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⵯⴰⵔⵜ ⴷ ⵍⵎⵓⵃⴰⵙⴰⴱⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵙ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⵯⴰⵔⵏ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵏⵙⴰⵏ, ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴳⵯⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.