Maghreb Arab Press

ⵉⵕⵥⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ « ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴷⴱⵍⵍⴰⵀ » ⴳ ⵙⵍⴰ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ 250 ⵜⵉⵙⵉ

ⵙⵍⴰ  -  
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵃⵙⴰⵢⵏ (ⴰⵏⴱⴹⵉ ⵏ ⵙⵍⴰ) ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ « ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ » ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ 250 ⵜⵉⵙⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵏⵏⵙ 312 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.
ⵉⵕⵥⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ « ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴷⴱⵍⵍⴰⵀ » ⴳ ⵙⵍⴰ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ 250 ⵜⵉⵙⵉ
16 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ, ⵢⵓⵎⵥ ⵢⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ 3,7 ⴰⵀⵉⴽⵜⴰⵕ, ⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ « ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ » ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵊⵏⵉ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⴰⵡⵙⵙⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵎⴰⵜⵏ.

ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵙⵓⵍ ⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ « ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ » ⵜⵉⵣⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵍⴰⵢ, ⴷ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵏ, ⴷ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ, ⴷ ⵏ ⴰⴽⴰⵣ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ, ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵍⵀⵉⵍⵉⴽⵓⴱⵜⵉⵕ, ⴷ ⴰⵙⴽⵙⵍ ⵏ "ⵕⵕⴰⵎⵉⴹ" ⴷ "ⴽⵏⵓⴱⵙ" ⴷ "ⵙⵉ ⵉⵏ ⵉⵙ ⵉⵙ", ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ.

ⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵏ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰ ⵡⵎⵏⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵚⴱⵉⵟⴰⵕ.

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵍⴽⵎ ⵜⵎⴰⵎⴰⴽⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵟⵕⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ ⵙ ⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵏⴹⵜ ⵏ ⵃⵙⴰⵢⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵎⵎⴰ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵣⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴰⴽⵜ ⴰⴷ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵢⵓⵎⵥ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⴳⴰⵍⵓⴼ ⵏ ⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ « ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴷⴱⵍⵍⴰⵀ » ⵏ ⵙⵍⴰ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.