Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:18

ⵉⵕⵣⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵓⵍ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 2 ⴳⵔ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ, ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴰⴷ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵍ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 2 ⴳⵔ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴰⴷ.
ⵉⵕⵣⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵓⵍ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 2 ⴳⵔ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ, ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴰⴷ
02 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵙⵎ ⵏ « ⵕⵉⴱⴰⵟ ⵍⴼⴰⵜⵃ » ⵉ ⵜⵉⵍⵍⴳⵯⵉⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴱⵓⵔⴳⵔⴰⴳ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⴰⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⵜⵍ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵍⴰⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⴳⵛⵓⵎⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵜⵓⴽⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⵜⵍ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 520 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ (ⴱⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵡⵉⵄⴰⴻ ⵍⵄⴰⵇⴰⵕⵉ), ⴰⴷ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙ ⵣⵣⵃⴰⵎ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ, ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⵍⴽⵉ ⵜⴰⴼⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⵔⵓⵔⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵡⵏⴰⴹ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵙ ⴰⵙⵙⴳⵯⵣ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ.

ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵢⴰⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ, ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ 11 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2015, ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵟⵟⴼⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴱⵓⵔⴳⵔⴰⴳ, ⵎⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴳⵔ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⴹⴹⴰⵖⵟ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⵍⴳⵯⵉⵜⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⵓⵙⴼ, ⴷ ⵍⴼⵉⴷⴰ, ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵓⵍⴰ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 02 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.