Maghreb Arab Press

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ

ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ  -  
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉ ⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⵙ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ.
ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ
12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵉⴳ ⴷⵔⵓⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵇⴰⵟⴰⵕⵉⵢⵏ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵡⴰⴹⵓⵏⵙ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ.

ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵕⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷⵖ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵏⴽⵔⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷⵖ.

ⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴷⵖ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵓⵎⴹⵉⴽⵉⵕⵏ ⴷⵖ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏⵏ ⵄⴱⴷ ⵕⵕⵃⵎⴰⵏ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ.

ⵉⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⴷⵔⵓ ⴷⵉⴽⵙⵏⵜ ⵓⵎⵛⵉⵡⵔ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⴰⴷ ⵄⴰⵍⵉ ⵍⵀⵉⵎⵎⴰ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⴽⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵍⵎⵏⵚⵓⵔⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.