Maghreb Arab Press

ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵇⴰⵟⴰⵕ

ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ  -  
ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ, ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ ⴷⴼⴼⵔⵉ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⵙⴳ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴳ ⵍⴱⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵇⴰⵟⴰⵕ.
ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵇⴰⵟⴰⵕ
12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵏⵍⴽⵎⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍ ⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏⵏ ⵄⴱⴷ ⵕⵕⵃⵎⴰⵏ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⵊⵓⵄⴰⵏ ⴱⵏⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴱⵏⵏ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏⵏ ⴼⴰⵍⴰⵃ ⴱⵏⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⴷⴷⵓⵙⴰⵔⵉ.

ⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍ ⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⵣⵏⵉⴱⵕ, ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⴳ ⵇⴰⵟⴰⵕ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⴼⵜⴰ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵙⵔ ⴰⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ, ⵏⵉⴳ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵙ ⵛⵛⵉⵅ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ.

ⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴷⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵉⵎⵛⵉⵡⵔⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⴰⴷ ⵄⴰⵍⵉ ⵍⵀⵉⵎⵎⴰ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⴰⵙⵙⵉⵔ ⵣⵏⴰⴳⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵟⵉⴼ ⵍⵎⴰⵏⵓⵏⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.