Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:04

ⵉⵍⴽⵎⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵍⴽⵎⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴱⵏⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ .
ⵉⵍⴽⵎⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ
22 ⵎⴰⵕⵚ 2017

ⵢⵓⴼⴰⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⴳ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ.

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵍⴱⵔⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ.

ⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵜⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵓⵏⴱⴳⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴱⵏⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵔⴰ ⴷ ⵉⴼⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵓⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 23 ⵎⴰⵕⵚ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.