Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:19

ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⵀⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵯⵍⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵣⴰⵢⴷ

ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵢ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵃⴰⴹⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴱⵓⴹⴰⴱⵢ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⵀⵢⴰⵏ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉⵢⵢⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵯⵍⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵣⴰⵢⴷ
ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⵀⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵯⵍⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵣⴰⵢⴷ
10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵀⴰ ⵎⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⴰⴷ :

"ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵯⵍⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉ ⵍⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉⵢⵢⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵜⴷⴽⴽⵯⴰⵍⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵣⴰⵢⴷ ⴱⵏ ⵙⵓⵍⵟⴰⵏ ⴰⵍ ⵏⵀⵢⴰⵏ, ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⴰⵢⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⵀⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵍⵍ ⴳ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵢ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ, ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⵢⵜⵏ ⵉⴼⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ, ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵉⵡⵙⵄⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⴳⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⵀⵢⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉⵢⵢⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵢⴼ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍⵏⵀⵢⴰⵏ, ⴰⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵎⵏⵚⵓⵔ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⵀⵢⴰⵏ, ⴰⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵄⴱⴷ ⵍⴰⵀ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⵀⵢⴰⵏ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⴰⴷ ⵄⴰⵍⵉ ⵍⵀⵉⵎⴰ, ⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵔⵉⵟⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵢⵜ ⵓⵄⵍⵉ, ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵢ, ⴳ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ .

ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵅⴼ , ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵣⵔⵉ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⴰⵢⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⵀⵢⴰⵏ ⵅⴼ ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵙⵎ ⵎⵔⴰ ⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵉⵎⴰⵣⵔⵉⵏ, ⴷ ⵜⴳⴰ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵔⵏⴰⵏ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵜⵉⵕⵡⵉ.

ⴷ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵙⵉⵏ ⵜⴼⵓⵍⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⴷ, ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵅⴼ ⵉⴳⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⵍ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴰⴷ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵛⵇⵉⵇⵜ .

ⵉⴳⵛⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴳ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵯⵍⴰ, ⴷ ⴰⵎⴰⵖⵓⴷ ⵙⵏⴼⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⴽⵓⵍ ⴰⴽⵓⵜ ⴳⵔ ⵜⵡⵊⴰ ⴳⵯⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ.

ⴷ ⵉⴳⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⴷ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⴳⵔ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉⴷⴷⵓⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⴳ ⴰⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ"

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.