Maghreb Arab Press

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵉ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵕⵓⵙⵢⴰ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵕⵓⵙⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵉⵎⵉⵜⵔⵉ ⵎⵉⴷⴼⵉⴷⵉⴼ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵉ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵕⵓⵙⵢⴰ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
11 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⴰⴷ ⴰⵎⵛⵉⵡⵕ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⵢⵢⴰⴱ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉ, ⴷ ⵢⴰⵙⵉⵔ ⵣⵏⴰⴳⵉ, ⴷ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵟⵉⴼ ⵍⵎⴰⵏⵓⵏⵉ, ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⵕⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⴱⵏⵏ ⵛⵎⵎⴰⵙ, ⴷ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵢⴰⴹⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.