Maghreb Arab Press

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵜⵣⴷⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵓⵎⵉⵍⵓ ⴱⵓⴱⵉⵢⵉ ⵎⴰⵢⴳⴰ, ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ
08 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵃⴰⴹⵕⵏ ⵉ ⵢⵎⵏⵙⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵎⴰⵙⵙ ⵢⴰⵙⵉⵔ ⵥⵥⵏⴰⴳⵯⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵄⴰⵣⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴹⵕⵉ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⵟⴰⵢⵢⵉⴱ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵍⵎⴰⵏⵓⵏⵉ, ⵓⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵍⵉⵜ, ⵃⴰⴹⵕⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵍⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.