Maghreb Arab Press

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵜⵣⴷⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏⵏⴰⵚⵕ ⴱⵏ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ
12 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵃⴰⴹⵕⵏ ⵉ ⵢⵎⵏⵙⵉ ⵢⴰⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⴱⵏⵛⵎⴰⵛ, ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵎⴰⵙⵙ ⵟⵟⴰⵢⵢⵉⴱ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵄⴰⵣⵉⵎⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵇⴱⴱⴰⵊ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⴰⵙⵉⵔ ⵥⵥⵏⴰⴳⵯⵉ, ⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵍⵎⴰⵏⵓⵏⵉ, ⵓⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉⵜ, ⵃⴰⴹⵕⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.