Maghreb Arab Press

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵃⵎⴰ ⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ ⵎⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⵅⵙⵉ ⵍⵄⵡⴰⴼⵉ

ⵕⴱⴱⴰⴹ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵃⵎⴰ ⴷ ⴰⵡⵙⵏt ⵙ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵏ "ⴽⴰⵏⴷⵉⵔ" ⴰⴼⴰ ⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⴱⵕⵟⵇⵇⵉⵣ ⵎⵔⴰ ⴷ ⵙⵅⵙⴰⵏ ⵍⵄⵡⴰⴼⵉ ⵢⴰⵖⵏ ⴳ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⴷⵖⴰⵕⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷⵖ.
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵃⵎⴰ ⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ ⵎⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⵅⵙⵉ ⵍⵄⵡⴰⴼⵉ
27 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⴷⵖ ⵎⴰⵙ « ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵄⴼⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵖⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⴳ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴳⵓⵙⵏ, ⴷ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵃⵎⴰ ⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵙ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵏ "ⴽⴰⵏⴷⵉⵔ " ⴰⴼⴰ ⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⴱⵕⵟⵇⵇⵉⵣ ⵎⵔⴰ ⴷ ⵙⵅⵙⴰⵏ ⵍoⴼⵉⵜ ⴰⴷ".

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 27 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.