Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   06:57

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 2026 ⵉ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴼⵉⴹ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵡⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 2026, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴼⵉⴹ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ.
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 2026 ⵉ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴼⵉⴹ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ
10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⵉ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ « ⵍⴼⵉⴼⴰ » ⴷ ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⴰⵎⵙⵍⵙⵉⵡⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴰⵜ « ⵍⴼⵉⴼⴰ », ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⴳⵍ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⴷ.

ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.