Maghreb Arab Press

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⴹ ⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙ ⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 62 ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ (ⴼⴰⵕ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 62 ⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ (ⴼⴰⵕ), ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⴰⵎⴰⵊⵓⵕ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ « ⴼⴰⵕ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⴹ ⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙ ⵉ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⴰⴷ.
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⴹ ⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙ ⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 62 ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ (ⴼⴰⵕ)
14 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⵜ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵙ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⵍⵄⴷⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⴽⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵖⵓⴷⵏⵉⵏ ⵉ « ⴼⴰⵕ ».

ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵊⵎ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵉⵅⵛⵏ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴼⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⵢⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵄⵚⴽⵕⵉⵢ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴹⴼⵕⵏ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵍⵍⴰⵏ.

ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵏⴼⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⴼⴰⵕ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.

ⵉⵜⵜⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵕⵃⵎ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⴽⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴷⴷⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵏⵢⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⴼⵉ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.