Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:48

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⵙⵓⵜⵉⵏ ⵉⵍⴰⵖⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵏⴼⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵜⵜⵓ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵍⵄⵍⴰⵎ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ, ⴰⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⵙⴰⴳⴳⵯⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⵙⵉⵡⴹ.
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⵙⵓⵜⵉⵏ ⵉⵍⴰⵖⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵏⴼⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉⵏ
20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵓⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⵙⵓⵜⵉⵏ ⵉⵍⴰⵖⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵏⴼⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⴹⵏ, ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ.

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵏ ⴷ ⵜⵃⴰⴹⵕ ⴱⴷⴷⴰ ⴳ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⵙⵡⴰ ⵓⴳⴰⵍ ⵍⵃⴰⵍ ⴰⵡⴰⵏⴽ, ⵏⵖⴷ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ, ⵏⵖⴷ ⵎⴷⴷⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵏⵎⵍⴰⵏ ⵉⴼⴰⵔⴰⵏ ⵉⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵏ, ⴷ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⴷ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ.

ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵏ ⵖⵉⴽⴽⴰⵏ, ⵓⵔ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴱⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵙⵓⵜⵉ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴹⵎⵏⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⵙⴱⵖⵔⵏ ⵓⵍⴰ ⵍⵎⵓⵃⵙⵉⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ.

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⴹ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵛⵛⵉⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵃⵟⵟⵓ ⵜⴰⵎⵢⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵏ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵜⵓⴹⵎⴰⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ.

ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵔ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵃⴹⴰⵏ ⵉⵎⵊⵕⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ, ⵏⵖⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴱⴱⴷⴰⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵢⴰⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵍⵄⴷⵔ ⵉ ⵎⴰ ⵢⵊⵕⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ.

ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⵔ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵍⵎⵓⵃⴰⵙⴰⴱⴰ, ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⵔ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵡⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⴳⵍ ⵓⵙⵉⵡⴹ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.