Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:21

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵢⵓⴼⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵢⵓⴼⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⴱⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴳ ⵓⵙⵔⵙ ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵢⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵢⵓⴼⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵢⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⵏ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵙⵓⴳⵔⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴷ ⵏ ⵜⵙⵉⴽⵙⵉⵍⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ).

ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴷⴼⴰⵕ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵍⵎⵓⵃⴰⵙⴰⴱⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⵔⵔⴰⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵊⵊ ⵜⴳⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵢⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.