Maghreb Arab Press

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⵙⴳⵣⵏ ⵜⵉⵙⵓⵔⵉⵏ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴷ ⴰⴷⴼⵍ ⵉⴹⵕⵏ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⵙⴳⴳⵣⵏ ⵜⵉⵙⵓⵔⵉⵏ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴷ ⵓⴷⴼⵍ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴹⵕⵏ ⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴳⵯⵣ ⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵏⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵣⴳ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⴰⴷ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙⵏ.
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⵙⴳⵣⵏ ⵜⵉⵙⵓⵔⵉⵏ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴷ ⴰⴷⴼⵍ ⵉⴹⵕⵏ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)
07 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⵏⴹ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⴰⵎⵎⴰⴽ ⴰⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴽⵔⵉⵏⵜ ⵜⵓⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵡⵏⴹⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴼⴰⴷⴰⵏ ⵜⵉⵙⵏⵣⵡⵉⵏ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⴰⴷ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.