Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:46

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 43 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 43 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ.
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 43 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
06 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵉⵛⴷⵀⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴱⴹⴰⵢⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵢⵓⵛⴽⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⴷⴳⵓⴷⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵓⵍⴰ ⵡⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ.

ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⴰⴷ, ⵉⴷⵔⴰ ⵡⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⵜⴰⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵎⵎⴰⵖⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵙⵏ ⴰⵙⴷⴷⵓⵔⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⴽⵎⵏ ⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵎⵜ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵜⵡⵊⴰⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵙⵎⴰⵏⵏ ⵉⴷⴰⵎⵏ.

"ⵉⵛⵀⴷ ⴼⵍⵍⵉ ⵕⵕⴱⵉ ⵎⴰⵙ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵜⵔⵖ , ⵙⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵎⵥⵖ ⴰⴷⴰⴱⵓ, ⵙ ⵏⵏⵢⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ, ⴰⴷ ⵏⵕⵥⵎ ⵉⴳⵎⵉⵔⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⴷ ⴰⴷ ⵙⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵜⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ", ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

"ⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ, ⵙⴷⴷⵉⴷⵖ ⵎⴰⵙ ⵢⵓⵊⴰⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⵣⵓ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵣⵔⵉ ⵉⵎⴰⵣⵔⴰⵢⵏ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⴼ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ", ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵙⵓⵎⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⴰⵢⵜ ⵎⴰⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵛⵉⵡⵉⵕ, ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵜⵙⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵡⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴱⴷⴷⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵏⵏⵜ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⴷⴷⵊⴰⵕⵉⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵡⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵙⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 43, ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴳ ⵉⵖⵏⵙ ⵉⵔⵏⴰⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵜⵎⵎⴰ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵍⵍⴰⵜⵏ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 42 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⵣⴰⵡⵜ, ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵙⴰⵖⵓⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵍⵍⴰⵜⵏ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙⵓⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⵉⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵍⵎⵉⵚⴹⴰⵇⵢⴰ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ.

ⵉⵎⵍⴰ ⴷⴰⵖ ⵖⵉⴽ ⴰⵏⵏ, ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⵉⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵏⴱⴷⴷⴰⵏ, ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⴰⵎⵎⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵔⵏⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⵄ ⴷ ⵜⴱⵖⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⵢⵓⴳⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⴷ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵢⵓⵊⵊⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰⵢⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵉⵖⴱⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵊⵓⵖⵕⴰⴼⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ.

ⵉⵎⵍⴰ ⵡⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵡⵊⴰ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵣⵓⵍ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ ⴰⴼⴰ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ.

ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵏⵏ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⴰⴳⵍⴰ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵓⵇⴱⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵉⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ. ⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖ ⵉⵙ ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵜⵎⵎⴰ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴼⵔⴳ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.