Maghreb Arab Press

ⵉⴷⵔⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  
ⵉⴷⵔⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⴼⴰⵡⵜ ⵉ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵍⵉⵣⵉ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⵏ 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1918.
ⵉⴷⵔⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ, ⵜⴳⴰ ⵡⵏⵣⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵯⵍⴰ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴳ ⵎⵍⵍⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵜⵉ ⵏ ⵉⵄⵚⴽⴰⵔⵢⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵏⵖⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⴷ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ.

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⴰⵏⵣⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵉⵎⴰⴹⵎⴰⵍⵏ ⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉⵏ ⴷ ⵙⵙⵉⴽⵙⵍⵉⵏ.

ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵜⵉⴼⵓⴳⵍⴰⵡⵉⵏ  ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵜⵉⵙⴽⵜ ⵏ ⵜⵔⵏⴰⵡⵜ, ⴳ ⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵄⵚⴽⴰⵕⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵓⵜⵜⵏ ⵅⴼ ⴼⵚⴰⵏⵚⴰ, ⴷ ⵉⵏⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵥⵥⴰⵍⵓⵜ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⴰⵎⵏⵖⵉ, ⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵇⵇⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⴼⵙⵙⵜⵉ, ⴷ ⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚ ⴳ ⵊⴰⵡⵇⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴰⴼⵔⴰⵏⵚⴰⵡⵉ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⵏⵚⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ , ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵔ, ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ »

ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵙⴽⴽⵜⵉ ⵜⵉⴼⵓⴳⵍⴰⵡⵉⵏ  ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵄⵚⴽⴰⵕⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⴷⴷⵓⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵜⵖⵍⴰⵏⵜⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵏⵖⵉⵏ ⵖⴼⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.