Maghreb Arab Press

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⵍⴰⵡⴰⵢ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ "ⵍⴱⵓⵕⴰⵇ"

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵍⵉⵙⵎ ⵉⵏⵉⴳⵉⵍⵏ ⵏ "ⵍⴱⵓⵕⴰⵇ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ.
ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⵍⴰⵡⴰⵢ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⴰⵇ
12 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵉⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⵢⴰⵏ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ "ⵍⴱⵓⵕⴰⵇ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ. 

ⵔⴰⴷ ⴰⴼⵉⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⵔⵉⵎ ⴰⴷ, ⵙⴳ 16 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018, ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⴰⵎⴽⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ "www.oncf.ma" ⵏⵖⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵔⵉⵎ "www.alboraq.co.ma" ⵓⵍⴰ ⵢⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵉⵥⵜⵜⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵙⵙ ⵏ 31 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018 ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⵔⵉⵎ ⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.