Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:12

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⵢⵓⵣⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴹⵓⵏⴰⵍⴹ ⵟⵕⴰⵎⴱ.
ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⵢⵓⵣⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ
05 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵉⴼⴹ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⵕⴰⵎⴱ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴳⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⵍⵉⵎ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴷⵢⴰⵏⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ.

ⵉⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⵕⴰⵎⴱ ⴰⴽⵚⵓⴹ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵍⵍⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵎⵉⵍⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵉⵏ ⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ ⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ.

ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⴼⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵉⵅⵛⵛⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵣⵔⴼⵏ ⴷ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵉ ⵡⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ-ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵉⴽⵙⵙⴰⵏ ⵜⵉⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ.

ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏⵜ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ, ⵜⵍⵍⴰ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵅⵚⵚⵉ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵉⵏⵖⴱⵓⵏ ⴷ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵎⵓⴽⵔⵙ ⵉⴼⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵔⴼⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉ ⵜⵉⵟⵟⵓⵕⴼⴰ ⴷ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.