Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:54

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⵢⵓⵣⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⵢⵓⵣⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ.
ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⵢⵓⵣⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ
06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵢⵓⵣⵏ ⴳ ⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⵯⴳⴰⵙ ⴰⴷ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴳⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵍⴰⵎⵉ, ⵅⴼ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ ⴳ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏⴰⵇⵚⴰ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵜⵏ ⵏ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵉⵍⵍⵉ .

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ ⴰⴽⵚⵓⴹ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵉⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ, ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵏⵉⵜ ⴳⵉⵙ.

ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴼⵔⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴳ ⵉⵎⵏⵣⴰⵖⵏ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ, ⴷ ⵜⴰⴼⵔⵙⵜ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵍⵉ ⴰⵏⵙⵙⴰ ⵉⵣⵉⵍⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ. ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵓⵣ, ⴷ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⵉⵜ, ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵓⵣ, ⴷ ⵉⴽⵎ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⵉⵜ, ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⴷ ⵜⵉⵟⵟⵓⵕⴼⴰ.

ⵜⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵅ ⵏⵏⴰ ⵏ ⴱⴹⵓ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⴷ ⵏⵏⴰ ⴰⵎⵣⴰⵖⵏ ⵖⴼⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵉ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⴷ ⴰⵎⵙⵓⵔⵓⴼ, ⵜⵕⵣⵎ ⴷⴰⵜ ⴽⵓⵍ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⴰⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵢⵉⴷⵉⵔⵜ.

ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵙⵜⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵜⵏ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵜ, ⵜⴳⴰ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⵏⵙⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⴰⵇⵚⴰ, ⴷ ⵜⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⵓⵔⵜ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵃⵔⵎⴰ, ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⴰⴷⴷⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵉⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴰⵎⵢⵉⴷⵉⵔⵜ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴷⵏ.

ⵉⵙⵓⵜⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ, ⵉⵔⵏⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵢⵓⵙⵉ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵜⵉⵣⵍⵉⵏ, ⴷ ⴰⴽⵛⵎ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.