Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵀⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ
ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ
03 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

"ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 03 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵕⵉⴹⴰ ⵛⵛⴰⵎⵉ, ⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴷ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵛⵉⵡⵉⵔⵏ ⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⴹⴰⵏⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵢⴰⴷ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵛⴰⵎⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⴳⵔ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵙⵔⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⴱⵏⵄⵇⵇⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ."

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.