Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:49

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ.
ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ
07 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴷ, ⵢⵉⵡⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⴰⵅⴱⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵉⴽⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ. ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴰⵙⵜⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴱⵉⴷⴷⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ (ⵕⴰⵎⵉⴷ) ⴷ ⴰⵣⵔⵔⴰⵢ ⴰⵖⴱⵓ ⵏ ⵜⵏⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ.

ⵡⴰⵅⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵉⵜⵜⵣⴰⵢⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⴱⵓⵖⵔⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ « ⵕⴰⵎⵉⴷ », ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2012, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴱⵉⴷⴷⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⵜⴰⵙⵏ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵡⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵥⵍⴰⴹ ⴷ ⵍⵀⴰⵛⴰⵛⴰ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵊⵊⵉ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴰⵎⵎ ⵉⴷⵓⵙⵉⵏ.

ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴷ, ⵢⵉⵡⵉ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⴰⵅⴱⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⵎⵣⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⵕⴱⵉ, ⵉⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵎⵎⴰ ⵡⵅⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵍⵍⵉ ⵙⵓⵍ ⵉⵜⵜⴹⴰⴼⵏ, ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴷ ⵉⴳⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴰⴼ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.