Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵀⴰ ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ
ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ
06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

"ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 6 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵛⴰⵡⵇⵉ ⴱⵏⴰⵢⵢⵓⴱ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵔⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴷ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵉⵕ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵙⵏ ⴷ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵉⵖⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵎⵄⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ, ⴷ ⴰⵙⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ."

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.