Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵀⴰ ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ
ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ
06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

"ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 6 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵔⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴷ, ⵉⵎⵍⴰ ⴷⴰⵖ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴱⵖⵓⵔ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⵢⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵏ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵔⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ, ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⵢⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⵙⵖⵍⵉⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵟⵟⴰⴼ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⴷⴷⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵍⵉⴳ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏⵏⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵢⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴼⵓⴼⵏ, ⴷ ⴰⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵄⴹⵓⵕ".
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.