Maghreb Arab Press

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⵀⵢⴰⵏ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵢ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ  -  
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵙ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⴰⵀⵢⴰⵏ, ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ, ⴰⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴰⴹⴼⴰⵚ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⵀⵢⴰⵏ.
ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⵀⵢⴰⵏ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵢ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ
11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵉⴳ ⴷⵔⵓⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⵀⵢⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴹⵓⵏⵙⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⴹⵉⴽⵉⵕⵏ ⴷⵖ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⴰⵀⵢⴰⵏ, ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ, ⴰⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴰⴹⴼⴰⵚ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵅⴼ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⵀⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴷⵖ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵉⵎⴹⵉⴽⵉⵔⵏ ⴷⵖ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.