Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:57

ⴰⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵅⴰⵔⵉ .
ⴰⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ
04 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙ « ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵅⴰⵔⵉ ».

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵉⵣⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⴰⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.