Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:04

ⴰⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ.

ⵕⵕⴱⴰⵟ/  -  
ⵉⵙⴽⵔ ⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⴰⴷⵓ ⴱⵓⵀⴰⵔⵉ ,ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⴱⵔⵙⵉⵔⵙ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ.
ⴰⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ.
16 ⵎⴰⵕⵚ 2017

ⴳ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⵓⵀⴰⵔⵉ ⵉⵖⵓⵍⴷ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴳⵎⴰⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴼⵓ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵉⵣⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⴰⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ .

ⵙⵙⵎⵖⵔⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵏ ⵍⴳⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ.

ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵀⴰⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⵎⴰⵕⵚ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.