Maghreb Arab Press

ⴰⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⴰⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏⵉ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵄⴰⵎⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⴰⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵏⵎⵍⴰ ⴰⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏⵉ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵕⴼⵉ ⵕⵓⵏⴰⵕ ⴷ ⵄⴰⵎⵉⴷ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏ ⵄⵟⵢⴰ
ⴰⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⴰⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏⵉ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵄⴰⵎⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⴰⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ)
13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵀⴰ ⵎⵎⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵢⴰⴷ

« ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵏⴰⵍⴰ ⴰⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏⵉ ⴷ ⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵔⵓⵏⴰⵕ ⴷ ⵄⴰⵎⵉⴷ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏ ⵄⵟⵢⴰ

ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵏⴰⵍⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⵙ ⴰⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵕⵓⵙⵢⴰ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴽⵓⵍ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵢⴰⴷ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⴰⴷⴷⵓⵔ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.