Maghreb Arab Press

News
ⴰⴽⵡⴰⵙ  19  ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ  2018   |   18:31

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵣⵉⵏⴱ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵎⵓⵍⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵣⵉ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵣⵉⵏⴱ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵣⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ, ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⴰⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ , ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵣⴰⵢ ⵏ ⵍⵃⵉⵙⴰⴱⴰⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 24 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵏ ⵉⵥⴰⵡⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⴳⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴼⴰⵙ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 24 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵏ ⵉⵥⴰⵡⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⴳⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎⴰⵏ "ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ".

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ: ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴳ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ
16-11-17

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⴳ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ "ⴽⵓⴱ23", ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴳ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵜⴷⵔⵓ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴽⵓⴱ 23 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ
16-11-17

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⴱⴰⵜⵔⵉⵙⵢⴰ ⵉⵙⴱⴱⵉⵏⵓⵣⴰ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵓⵏ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴽⵓⴱ 23 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ « ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵙ ⵓⵙⴳⵎⵉ ».

ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵜⵙⵎⴷⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ "ⴽⵓⴱ23"
15-11-17

ⵜⵙⵎⴷⴰ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⴳ ⵜⴰⵣⴷⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴱⵓⵏ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ "ⴽⵓⴱ23".

ⵜⴷⵔⵓ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⴰⵎ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵔⵉⵏⴰ ⴱⵓⴽⵓⴼⴰ
10-11-17

ⵜⴷⵔⵓ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⴰⵎ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ « ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵉⵀⵢⵢⴰⵏ », ⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵕ ⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵔⵉⵏⴰ ⴱⵓⴽⵓⴼⴰ, ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ) ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⴷⵖ.

ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⵍⴰⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⵜⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 39 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ « ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ »
31-10-17

ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⵍⴰⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⵜⵙⵎⴷⵢ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 39 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ), ⵏⵏⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________