Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:37

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵉⵜⵜⵓⵎⵢⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⴳⴳⵍⵉⵏ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⵄⵍⵉ ⵚⵚⵇⵍⵍⵉ ⵍⵃⵓⵙⵢⵏⵉ ⴳ ⵜⵙⵎⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵛⵛⵓⵀⴰⴷⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ

ⵜⵣⵔⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴽⵯⵥⵉⵏ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵍⵎⴰⵕⴰⵚⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵄⵍⵉ ⵚⵚⵇⵍⵍⵉ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏⵉ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵍⴳⵓⵍⴼ
08-01-18

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵍⴳⵓⵍⴼ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵉⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⴳⵓⵍⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⴹⴰⵕ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵢⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⴰⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵉⵡⵔⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵍⵜ ⵖ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 19 ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ
29-12-17

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵢⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵉⵡⵔⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵍⵜ ⵖ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 19 ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵙⵙⵓⵏⵏⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ ⵢⵉⵡⴹ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵓⵙⵍⵉⴳ
21-12-17

ⵢⵉⵡⴹ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ , ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵃⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⵍ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵎⵉⵏ ⴷⴷⵎⵏⴰⵜⵉ
12-12-17

ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵎⵉⵏ ⴷⴷⵎⵏⴰⵜⵉ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⵍⵍⵓⵖⵜ
09-12-17

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⵏⵙⵉ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵍⵍⵓⵖⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵙⵓⴷⵙ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ